Top 10 Loại nấm quý hiếm nhất ở Việt Nam

Top 10 Loại nấm quý hiếm nhất ở Việt Nam

Nấm Hầu Thủ Nấm Hầu Thủ phân bố rộng rãi ở vùng Đông Á thuộc lớp Đảm Basidiomycetes trong bộ Aphyllophorales vàhọ Hydnaceae. Loại nấm này không mọc ở mặt đất mà mọc ở các cây gỗ thuộc nhóm sồi dẻ, hoặc một số loại cây lá rộng đang đã mục nát Nấm Hầu Thủ […]

Read More